Регламент на Български Го Шампионат
Автор БГА-Инфо   
07.02.2008 г.

Български Го Шампионат се провежда всяка година на определена от БГА дата по следните правила:

1. Рефер (съдия) на шампионата се определя от БГА, а състезателите избират измежду тях тричленна арбитражна комисия. Реферът (който не се състезава) решава възникнали въпроси и спорове по играта и условията за провеждане на партиите. Ако някоя от спорещите страни не е съгласна с рефера на шампионата, тя може да свика арбитражната комисия, която взима окончателно решение.

2. Шампионатът се провежда по обичайните Японски правила с коми 6,5 и нигири преди всяка игра. Реферът на шампионата и арбитражната комисия се водят по текста на последните официални правила на Нихон Ки-ин от 1989 г. без параграф 14 (виж точка 4.).

3. Контролата е 30 минути + 5 × 40 секунди бьо-йоми. Часовникът се поставя от дясната страна на състезателя с белите. Натискането на часовника отбелязва края на хода и трябва да бъде извършено с ръката, поставила играния камък. Часовникът може да бъде спрян в следните случаи:

• премахване на повече от три пленника от дъската
• възникване на спор (за да се повика директорът)
• настъпване на неприемливи условия за игра

Също така, ако състезател трябва временно да напусне партията по някаква причина (свикан член на арбитражната комисия, нужда), състезателите могат по взаимно съгласие да спрат часовника, стига да няма възражения от директора. Ако няма взаимно съгласие, часовникът се спира и се повиква реферът.

4. Нормално поставен, ненарушаващ правилата камък не може да бъде връщан. В случай, че състезател наруши правилата (погрешно взимане на ко, самоубийство, изпускане на камък на дъската и т.н.), не се прилага параграф 14 от Японските правила, т.е. сгрешилият състезател не губи автоматично партията, а принципно има възможност да върне хода си, като противникът му има право да пренастрои часовника, ако е загубил време впоследствие на грешката. Ако възникне проблем във връзка с това изключение, незабавно след забелязването му, се повиква директорът на шампионата, като при съмнение се взима решение в полза на несгрешилия състезател.

5. Евентуални претенции на състезатели, изискващи преразглеждане на играта и/или намесата на рефера или арбитражната комисия, трябва да бъдат изявявани непосредствено след съответния инцидент. Продължаването на играта с повече от три хода напред се тълкува като съгласие между двете страни за коректен ход на играта.


6. Шампионатът е в пет кръга. Партиите и класирането се определят по Швейцарската система, като в началото двойките се подреждат случайно, а впоследствие се ползва компютърна програма за оптимално разпределение. В случай, че се явят по-малко/повече от предвидения брой участници, арбитражната комисия може да се свика, за да вземе решение за промяна на броя кръгове и/или други параметри на шампионата. Такива решения могат да се взимат само преди началото на първия кръг.

7. Състезателите са длъжни да се държат спортсменски, да не пушат в залата за партии, да поставят пленниците на видно за противника място.

 

8. Регистрирани състезатели, които не могат присъстват на (цялата програма) на шампионата, са длъжни да уведомят Организатора своевременно.