Схема за селекция на представители на България на международни шампионати
Автор БГА-Инфо   
18.12.2007 г.
Приета от Общото събрание на 9 март 2008 г.

Списък с кандидати

 1. БГА поддържа списък с кандидати и техните събрани точки за участие в световни/международни аматьорски шампионати със спонсорирано участие (засега това са WAGC, Япония и KPMC, Корея; не се включват световните шампионати по Го за двойки, дами, младежи и пр.).
 2. В списъка се включват само кандидати, които отговарят на следните изисквания:
  1. притежават българско гражданство или са в процес на придобиването му
  2. членуват в БГА или са под 18 годишна възраст
 3. Ако пълнолетен играч прекрати членството си в БГА, бъде изключен или отпадане съгласно устава (напр. двукратно невнесен членски внос), губи точките си.

Събиране на точки

 1. Играчите печелят точки с добро класиране на ежегодно провеждания Български Го Шампионат (БГШ). Осемте най-добре класирани състезателя, отговарящи на изискванията в т. 2., получават съответно 12, 9, 7, 5, 4, 3, 2 и 1 точки.
 2. Ако състезателите в БГШ, отговарящи на изискванията в т. 2, са по-малко от девет, точките се разпределят както следва:
  • между 8 играча: 12, 9, 7, 5, 3, 2, 1, 0
  • между 7 играча: 12, 9, 7, 5, 3, 1, 0
  • между 6 играча: 12, 9, 6, 4, 2, 0
  • между 5 играча: 12, 8, 5, 2, 0
 3. Ако двама или повече играчи са класирани еднакво, те си разпределят по равно сбора от точките за тяхното място и следващите незаети места, като резултатът не се закръгля. Например, ако двама играчи споделят четвъртото място, те получават по (5+4)/2 = 4½ точки.

Селекция

 1. При получена покана за шампионат, БГА избира кандидата с най-много точки, а ако той няма желание/възможност или не отговаря на изискванията на шампионата, избира следващия по точки и т.н.
 2. Когато БГА разполага с покани за повече от един шампионат, представители за които ще се определят в интервал преди следващия БГШ, кандидатът с най-много точки избира шампионата, който да посети, вторият по точки избира един от останалите и т.н.
 3. Графикът на селекция, т.е. за кои шампионати се избират представители след даден БГШ, се определя от БГА, която трябва да публикува същия, например в обявите за БГШ.
 4. При равен брой точки, предимство има този кандидат, който от по-дълго време не е изпращан от БГА на шампионат, като представяния на различни шампионати, определени в един и същ интервал по т. 8, се считат за еднакво отдалечени във времето и в този случай предимство има по-добре класираният в последния проведен БГШ, в който поне един от кандидатите е участвал.
 5. Като представители БГА изпраща само български граждани. Кандидати, включени в списъка, но все още непридобили българско гражданство, не се избират.
 6. Бонус за млади играчи. В случай, че играчи под 18 г. се класират на едно или повече от първите три места на БГШ, БГА може да избере най-добре класираният от тях за представител на един от шампионатите, за които има покана. Тази преференция се дава само един път на даден играч.
 7. Избраните представители губят събраните си точки в момента, в който потвърдят участието си. Точките могат да се възстановят, само ако те уведомят БГА, че отказват участието си в съответния шампионат, на време и така, че да може да се изпрати безпроблемно друг кандидат. В противен случай, независимо от причините за неучастие, точките на кандидата не се възстановяват.